.
.

I'w chynnal ar | To be held at:

Caeau Gelli Angharad

ar yr A44 rhwng Aberystwyth a Chapel Bangor   |   on the A44 between Aberystwyth and Capel Bangor

Cyfarwyddiadau isod | Directions below

Sat Nav: SY23 3HP

MYNEDFA A | ENTRANCE A: Maes Parcio'r Cyhoedd; Dofednod; Cynnyrch, Beirniaid; Sioe Gwn Public car park; poultry, produce, judges, dog show.

MYNEDFA B | ENTRANCE B:  Da byw a cheffylau yn unig Livestock and horses only.

O'r Gogledd Orllewin | From the North West:
Anelwch am Aberystwyth gan ddilyn yr A487 drwy bentrefi Tal-y-bont a Bow Street. Wedi i chi fynd drwy Bow Street, trowch i'r chwith ar yr A4159. Parhewch ar y ffordd hwn tan i chi gyrraedd cylchfan. Ar y gylchfan cymrwch y troad cyntaf a ddynodir gan A44 Llangurig. Bydd y Sioe i'w gweld o'ch blaen. Defnyddiwch y fynedfa gywir.

Aim towards Aberystwyth, following the A487 through the villages of Tal-y-Bont and Bow Street. After you have travelled through Bow Street, take the first turning left onto the A4159. Continue on this road until you reach a roundabout. On the roundabout, take the first exit left, marked A44 Llangurig. The Show will be seen straight ahead of you. Please use the correct entrance.

O'r de | From the South:
Teithiwch tuag at Aberystwyth ar yr A487. Unwaith i chi gyrraedd cyrion Aberystwyth (pentref Penparcau) cymrwch yr ail droad ar y gylchfan fach. Mi fyddwch chi yna'n teithio lawr y rhiw tuag at cylchfan Morrisons. Ar y gylchfan hon, defnyddiwch y 4ydd troad i bentref Llanbadarn. Ym mhentref Llanbadarn, mae yna ddwy gylchfan fach. Cymrwch yr 2il droad ar y ddwy. Parhewch i yrru ar yr A44 tuag at bentref Capel Bangor tan i chi gyrraedd cylchfan arall. Cymrwch yr ail droad.
Defnyddiwch y fynedfa gywir.

Travel on the A487 coast road towards to Aberystwyth. As you approach Aberystwyth (Penparcau village), take the 2nd exit on the mini roundabout. You will then travel down Penparcau Hill and you should reach the Morrisons supermarket roundabout. At this roundabout take the 4th exit to the village of Llanbadarn. In the village of Llanbadarn, there are two mini roundabouts. Take the 2nd exit on both roundabouts. Continue on the A44 towards Capel Bangor until you reach another roundabout. Take the 2nd exit, and entrance B to the show field will be directly on this second exit. Please use the correct entrance.

 

O'r De Ddwyrain | From the South East:
Os yn teithio i'r gogledd ar yr A470, cymrwch y troad cyntaf i'r chwith ar y gylchfan ger pentref Llangurig (caiff ei ddynodi gan A44 Aberystwyth). Parhewch ar y ffordd am oddeutu 20 milltir, drwy bentrefi Ponterwyd, Goginan a Chapel Bangor. Wedi i chi basio trwy Gapel Bangor, parhewch ar yr A44 am oddeutu 2 filltir.  Bydd y cae sioe ar eich chwith. Defnyddiwch y fynedfa gywir.

If travelling on the A470, at the Llangurig roundabout, take the first exit left marked A44 Aberystwyth. Continue on this road for around 20 miles through the villages of Ponterwyd, Goginan and Capel Bangor. After you have passed through Capel Bangor, continue on the A44 for approx. 2 miles. The Show field will be on your left hand side. Please use the correct entrance.

O'r Gogledd Ddwyrain | From the North East:

Os yn teithio ar yr A470, ar y gylchfan ger pentref Llangurig, cymrwch yr ail droad a ddynodir gan yr A44 Aberystwyth. Parhewch ar y ffordd am oddeutu 20 milltir, drwy bentrefi Ponterwyd, Goginan a Chapel Bangor. Wedi i chi basio trwy Gapel Bangor, parhewch ar yr A44 am oddeutu 2 filltir.  Bydd y cae sioe ar eich chwith. Defnyddiwch y fynedfa gywir.

If travelling on the A470, at the Llangurig roundabout, take the second exit marked A44 Aberystwyth. Continue on this road for around 20 miles through the villages of Ponterwyd, Goginan and Capel Bangor. After you have passed through Capel Bangor, continue on the A44 for approx. 2 miles. The Show field will be on your left hand side. Please use the correct entrance.

 

.
.

 

Cartref / HomeGwybodaeth / InformationAtyniadau / AttractionsLlawlyfryn a Ffurflenni / Schedule & FormsCanlyniadau / ResultsCyfarwyddiadau / DirectionsGaleri / Gallery